Orman Yangını Suçu

Orman Yangını Suçu

Her yaz dönemi geldiğinde gündeme gelen Orman Yangınları ülkemizin yeşil örtüsünü yok ediyor. Gerek rant için, gerek de ihmal ve dikkatsizlikle çıkartılan yangıların önlenmesi ve yapanın yanına kar kalmaması gerekir.

Orman yangını çıkarma suçu, 6831 Sayılı Orman Kanunun 76. maddesinde ve 110. maddesinde düzenlenmektedir.

6831 Sayılı Orman Kanununun 110. maddesine göre taksirle veya kasten işlenebilen orman yangınına neden olma suçları düzenlenmiştir.

TAKSİRLE ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME SUÇU

Orman Kanunu madde 110/2; “Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ancak failin yangının söndürülmesine ve etkilerinin azaltılmasına yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde bulundurularak, verilecek ceza yarısına kadar indirilir. Zararın belirlenmesinde yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır” şeklindedir.

Özen yükümlülüğü objektif özen yükümlülüğüdür. Özen yükümlülüğü, öngörülebilir bir hak ihlalinden kaçınabilmek için ilgili kişinin faaliyetleri sırasında kendisinden objektif olarak talep edilebilir tüm tedbirleri almasını ve gerekli dikkati göstermesidir.

Örneğin; yakılan ateşlerin söndürülmeden alanın terk edilmesi, hala yanmakta olan sigara izmaritinin ormanlık alana atılması gibi.

Suçun oluşabilmesi için ateşin ormana zarar verebilecek nitelikte olması gerekmektedir.

Failin cezalandırılabilmesi için neticenin mutlaka öngörülebilir olmalıdır. Kaza veya tesadüf eseri meydana gelen orman yangınları sonucunda failin kusurundan bahsedilemeyecektir.

Taksirle Orman yangına sebebiyet verme suçuna teşebbüs söz konusu değildir.

KASTEN ORMAN YAKMA SUÇU

Orman Kanunu madde 110/4 vd. fıkralarında; “Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur” şeklindedir.

Fail bu suçu kasten işlemiş olmalıdır yani gerçekleştirdiği hareketin orman yangınına sebep olacağını bilmeli ve orman yangınına sebep olmayı istemelidir. Yoksa orman yakma iradesi olmadan kasten anız yakma eylemi neticesinde ateşin sıçrayarak orman yangınına sebebiyet vermesi halinde 6831 Sayılı Kanunun 110/4. maddesinde düzenlenen kasten orman yakma suçu oluşturmaz.

Yangın Neticesinde İnsan Ölmesi Halinde;

Ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca taksirle öldürme veya kasten öldürme suçlarından dolayı cezaya hükmolunur (Orman Kanunu m.110/son).

ORMAN YANGINI SUÇU HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Sigara İzmaritini Söndürmeden Yere Atma Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 3. CD. 09.07.2013 Tarihli, 2012/32725 E, 2013/28509 Sayılı Kararında “Davanın dayanağını oluşturan, 6831 sayılı Kanunun 82. maddesi gereğince aksi sabit oluncaya kadar geçerli bulunan 03.08.2006 tarihli suç tespit tutanağı ve yapılan keşif akabinde bilirkişinin sunduğu rapor ile yangının sigara izmaritinden çıkabileceği gibi sanığın plastik boruları kaynaştırmak için kullanılan aletin ısısından çıkabileceği tespit edilmiş olması, sanığın evine giden su borularını tamir ederken sigara içtiğini, 15-20 dakika sonra yangının başladığı tevil yolu ikrarı karşısında, sanığın devlet ormanında taksirle yangına neden olduğunun kabulü gerektiği gözetilmeden mahkumiyet yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi.”

Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme Suçu Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 3. C.D. 2012/2975 E, 2013/2953 Sayılı Kararında; “Orman boşluğundaki ot yığınlarının altına giren yılanı öldürmek amacıyla otları tutuşturması ile oluşan orman yangınında sanığın eyleminin taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir.”

Orman yakma suçlarında mağdur toplum olduğundan bu suçlar şikâyete bağlı değildir. Soruşturma re’sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.

Orman Kanunu’nda zarar azlığı hafifletici sebep olarak belirlenmiştir. Zararın belirlenme yöntemi ise yangın sonucu tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde meydana gelen azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınmaktadır.

Anız Yakma Suçu Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 19. Ceza Dairesi -K.2021/1933. “Dosya kapsamında yer alan bilirkişi raporuna göre sanığın orman arazisine 52 ve 32 metre mesafelerde bulunan tarım arazisindeki çilek anızını yakması sonucu başlayan yangının en yakın ormanlık alana 4 kilometreden daha az mesafede bulunması ve bilirkişi raporunda belirtildiği üzere 2900 m2 üzerindeki çalıların ve otların kısmen yandığı ve ormanlık alana ulaşmadan söndürüldüğü olayda, sanığın eyleminin 6831 sayılı Kanun’un 110/2. maddesi atfıyla aynı Kanun’un 76/d maddesinde düzenlenen anız yakma suçuna vücut verdiğinin anlaşılması karşısında sanığın atılı suçtan dolayı mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde hüküm tesisi, bozma nedenidir.”

Anız Yakma Suçu ile Taksirle Orman Yakma Suçu Arasındaki Fark Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 19. Ceza Dairesi – K. 2019/14527; “6831 sayılı Kanun’un 110/2. maddesi atfıyla aynı Kanun’un 76/d maddesinde düzenlenen anız yakma suçunun oluşabilmesi için anız kabul edilebilecek ot, çalılık, hasat sonrası tarlada arta kalan ürün sapları vs. gibi bitki örtüsünün en yakın ormanlık alana 4 kilometreden daha az mesafede bulunması ve kasten yakılmış olması gerektiği, dosya kapsamından ise sanığın, ısınmak amaçlı olarak ormanlık alanda ateş yakması sonucu dört metrekerelik orman alanının yandığı olayda, zarar miktarı da gözetilerek sanığın eyleminin, anız yakma suçunu oluşturmayıp, yakılan ateşin orman sahasında bulunması nedeniyle orman yangını tehlikesi oluşturduğundan eylemin TCK’nin 110/3 maddesinde düzenlenen taksirle orman yangınına neden olma suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek suç vasfının belirlenmesinde düşülen yanılgı sonucu 110/2 maddesinden yazılı şekilde karar verilmesi, bozma nedenidir.”

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*