Vergi İncelemesinde Yapılan Tarhiyat

VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA BEYAN EDİLEN TUTARLAR, VERGİ İNCELEMESİNDE YAPILAN TARHİYATTA DİKKATE ALINACAK MIDIR?

Danıştay Dördüncü Daire, E, 2021/3426-K, 2021/4101 ve de 17.09.2021 tarih sayılı kararı ile;

Davacı adına, sahte fatura kullandığı ileri sürülerek tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergileri ile kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istenilmiştir.

Davacı tarafından yurt dışında sahip olunan  varlıklara  ilişkin olarak 76.000,00 Amerikan Doları (150.882,80 TL) beyanda bulunulduğu, ……… tarihinde beyanname verildiği, aynı tarihte tahakkuk fişi düzenlendiği, aynı tarihte tahakkuk eden verginin davacı tarafından ödendiği, varlık barışı kapsamında getirilen tutar (150.882,80 TL) da dikkate alındığında ……… San. ve Tic. A.Ş’den alınan fatura toplamının 117.600,00 TL tutarında olduğu, …………… yılı katma değer vergisi matrahı toplamının 147.311,44 TL olduğu, varlık barışı kapsamında getirilen tutardan mahsup edildiğinde ödenmesi gereken katma değer vergisi bulunmadığından, yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatlarında ve özel usulsüzlük cezasının kesilmesine ilişkin koşulları düzenleyen yasa maddesinde belirtilen unsurların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, dava konusu döneme ilişkin kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

TARİFE ALTI DÜZENLENEN SERBEST MESLEK MAKBUZLARININ, GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İLERİ SÜRÜLEREK,  TARHİYAT YAPILAMAZ

Danıştay Dördüncü Daire, E, 2016/9785- K, 2021/1040 ve de 16.02.2021 Tarih sayılı kararı ile;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyette bulunan davacı adına, verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerin asgari ücret tarifesi ile karşılaştırıldığında bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığının anlaşıldığından, vergi ziyaı cezalı olarak re’sen tarh edilen katma değer vergilerinin kaldırılması istenilmiştir.

Serbest Muhasebecilik faaliyeti nedeniyle elde ettiği bir kısım hasılatı için serbest meslek makbuzu düzenlemediği veya eksik düzenlediği ve bu suretle elde ettiği geliri beyan dışı bıraktığı ileri sürülerek tarhiyat yapılmışsa da, tarifedeki asgari miktar altında ücret karşılığında iş kabulünün müeyyidesinin disiplin cezası olduğu dikkate alındığında tarife altı ücrete aksi kanıtlanıncaya kadar itibar edilmesi gerektiği, olayda da düzenlenen serbest meslek makbuzlarının gerçeği yansıtmadığı yolunda yeterli inceleme ve somut saptama ile yükümlünün hizmet sözleşmesi yaptığı kişi ve kuruluşlar nezdinde inceleme yapılıp, düzenlenen serbest meslek makbuzlarının  gerçeği yansıtıp yansıtmadığı yolunda herhangi bir tespit bulunmadığından varsayıma ve eksik incelemeye dayalı olarak yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

0 Paylaşımlar

2 geri izleme / bildirim

  1. Vergi İncelemesinde Yapılan Tarhiyat - TÜKONFED
  2. Vergi İncelemesinde Yapılan Tarhiyat - TÜKONFED

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*